KONOPNA FARMACJA -  sklep z kosmetykami konopnymi
content_copy
Regulamin

SPIS TREŚCI:
DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIAŁ II - RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DZIAŁ III - WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DZIAŁ IV - DEFINICJE
DZIAŁ V - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
DZIAŁ VI - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
DZIAŁ VII - REKLAMACJE
DZIAŁ VIII - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
DZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://konopna-farmacja.com

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich korzystających ze sklepu internetowego - zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców.

3. Niniejszy regulamin określa:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu internetowego https://konopna-farmacja.com

b) warunki świadczenia przez spółkę usług drogą elektroniczną;

c) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

5. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

DZIAŁ II - RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§2

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

a) Prowadzi sklep internetowy pod adresem https://konopna-farmacja.com, gdzie istnieje możliwość zakupu wybranego przez Kupującego produktu spośród produktów dostępnych w danej chwili w asortymencie sklepu;

b) Umożliwia Użytkownikowi założenie oraz korzystanie ze spersonalizowanego konta na stronach internetowych, gdzie udostępnia swoje produkty, a także informuje o dostępnych promocjach.

c) Umożliwia złożenie zamówienia na produkt drogą elektroniczną;

d) Przesyła informacje handlowe drogą elektroniczną (newsletter) po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego;

 

DZIAŁ III – WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3


1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej usługi na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Regulamin stanowi integralną część zawieranej ze Sprzedawcą Umowy;

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej serwisu https://konopna-farmacja.com, co zapewnia Użytkownikowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

3. Kupujący może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia stron Serwisu. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

 

 

DZIAŁ IV- DEFINICJE

§4


1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. u.2004.96.959 z poźn. zm.).

b. system teleinformatyczny (dalej zwany systemem) - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

c. usługi - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

d. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

e. specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym https://konopna-farmacja.com oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

f. https://konopna-farmacja.com – system teleinformatyczny stworzony na potrzeby GreenGable Magda Zaniewska z siedzibą w Białymstoku, 15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 2, NIP 545-174-87-14, REGON 383939683 zwanego dalej “Sprzedawcą”.

g. użytkownik ( klient/kupujący ) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

h. przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie html. https://konopna-farmacja.com zaleca korzystanie z przeglądarek podanych w §3 regulaminu. https://konopna-farmacja.com nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarki innej niż wymieniona poniżej.

i. serwis – serwis internetowy dla użytkowników https://konopna-farmacja.com, w szczególności umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi uzyskanie dogodnych warunków zakupu produktów dostępnych pod adresem https://konopna-farmacja.com

j. dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

k. formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta użytkownika.

l. formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Ł. konto użytkownika –oznaczony indywidualnym loginem, zabezpieczony hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych i zrealizowanych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

m. newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z Serwisu Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

n. produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą;

o. umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (użytkownikiem serwisu) polegająca na tym, iż Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy, a Klient (użytkownik) zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę.

p. regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego https://konopna-farmacja.com

 

DZIAŁ V - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§5


1.Wymagania techniczne:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (tabletu, smartphona) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a) przeglądarka Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub Safari

b) monitor (ekran) o rozdzielczości minimum 1024x768

c) włączona obsługa Cookies i Java Script 3.

W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1-2 powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania na stronach Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Przez zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym rozumieć należy zwłaszcza zakaz:

a. udostępniania treści obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite.

b. udostępniania treści dyskryminujących kogokolwiek ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, przekonania polityczne itp.

c. udostępniania fałszywych lub mylących treści.

d. odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom

e. dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.

f. stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. u. 1993 nr 47 poz. 211.

g. udostępniania ofert handlowych produktów i usług, którymi obrót jest prawnie zakazany w myśl z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny dz. u. 2000 nr 22 poz. 271 a także przedmiotów, do których Kupujący nie posiada praw.

h. kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści tworzonych przez innych użytkowników, Sprzedającego czy osoby trzecie bez ich wyraźnej zgody.

i. wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis, w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej.

j. podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie.

k. udostępniania bez zgody Sprzedawcy reklam, w tym reklam innych portali internetowych.


4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za informacje dostarczone i udostępnione przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje;

5. obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy:

a. Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością, w sposób ciągły, zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz dostarczenia Użytkownikowi (klientowi) towaru bez wad.

b. Sprzedawca zobowiązany jest do stworzenia użytkownikowi zarejestrowanemu konta.

c. Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz. u. 1997 nr 133 poz. 833., a po dniu 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO);

d. administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz.u. 1997 nr 133 poz. 883, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) jest Sprzedawca. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sprzedawcę jak i podmiotów współpracujących;

e. Sprzedawca zobowiązany jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;

f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.

g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści i informacji przez użytkownika.

h. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami.

i. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany na stronie internetowej serwisu przed rozpoczęciem prac.

j. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.

k. Sprzedawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu https://konopna-farmacja.com, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

l. w ramach zawarcia umowy usługodawca przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity dz. u. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) dane osobowe użytkownika dla celów związanych z użytkowaniem serwisu;

ł. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika w formie pisemnego oświadczenia wysłanego odpowiednio na adres sprzedawcy. Odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.

m. Sprzedawca w przypadku wątpliwości co do zgodności z prawdą danych osobowych i informacji dostarczanych lub udostępnianych przez użytkownika posiada prawo do:

• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich zaktualizowania

• natychmiastowego zablokowania konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

n. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta, a także usunięcia treści dostarczanych przez Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu, naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, dostarczania przez Użytkownika treści niezwiązanych z celem i funkcją serwisu;

o. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu przez użytkownika zgody w terminie 2 tygodni od dostarczenia zmienionego regulaminu;

p. nieustosunkowanie się do zmian regulaminu przez Użytkownika w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia zmienionej wersji dokumentu oznacza jego akceptację.


6. obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Użytkownika

a. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych osobowych;

b. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie;

c. Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dz. u. 1997 nr 133 poz. 883, a po 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) tzn. umożliwia Użytkownikowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie;

 

DZIAŁ VI – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§6


1. Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie https://konopna-farmacja.com powinien najpierw założyć konto. Założenie konta w serwisie https://konopna-farmacja.com następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod hasłem "zarejestruj się”.

2. Aby dokonać zakupu na stronie internetowej https://konopna-farmacja.com należy zastosować się do podanych niżej wskazówek:

• należy wybrać produkt i nacisnąć przycisk "do koszyka".

• kolejny produkt można wybrać naciskając przycisk "kontynuuj zakupy". 

• po umieszczeniu wszystkich produktów w wirtualnym koszyku, celem zakończenia zakupów należy nacisnąć przycisk "złóż zamówienie” bądź najechać myszką na koszyk i przycisnąć „do kasy”

• w następnym kroku należy wybrać formę dostawy i płatności oraz nacisnąć przycisk „zamawiam”

• następnie można zalogować się na swoje konto, jeżeli uprzednio się je założyło lub dokonać zakupów bez rejestracji, co będzie wymagało podania danych adresata.

• po wykonaniu wszystkich kroków potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail;

3. Na stronie internetowej https://konopna-farmacja.com przyjmujemy następujące sposoby płatności:

• przelewem (przedpłata na konto) – wpłacając na konto bankowe podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia;

• za pobraniem - należy zrealizować płatność kurierowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki;

• za pośrednictwem płatności elektronicznych – Dotpay

• kartą płatniczą ( Visa, Visa Electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro )

• W przypadku płatności kartą i uzyskania pozytywnej autoryzacji czas realizacji zamówienia wynosi 24h.

4. likwidacja (anulowanie) zamówienia jest możliwe przed wyborem formy dostawy i płatności (przed kliknięciem „potwierdzam zakup”) poprzez naciśnięcie oznaczenia "koszyk" oraz zaznaczenie pozycji "usuń";

5. zamówienia przyjmowane są przez serwis https://konopna-farmacja.com - 24 godz. na dobę lub telefonicznie, numery kontaktowe podane są na stronie.

6. składając zamówienie należy wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki – koszty wysyłki kształtują się następująco:

• Kurier DPD (przedpłata) 15,00 PLN

• Kurier DPD (pobranie) 18,00 PLN

• Odbiór osobisty 0,00 PLN

7. W przypadku wysyłki przedmiotu poza granice Polski https://konopna-farmacja.com zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki, które będą uzależnione od ilości i rodzaju zamówionych produktów, cennika firmy kurierskiej kraju do którego ma zostać nadane zamówienie. Informacja o całkowitym koszcie przesyłki zostanie wysłana przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

8. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres:
Sienkiewicza 2 15-092 Białystok, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@konopna-farmacja.com.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy w ustawowo przewidzianym terminie 14 dni Sprzedawca obowiązany jest jedynie do zwrotu kosztów w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę i jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

9. W przypadku odstąpienia od umowy dla płatności dokonanych przy użyciu karty – zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy Użytkownika przypisany do karty płatniczej Kupującego;

10. Termin dostawy zamówienia wynosi do 10 dni roboczych (chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin) i liczony jest od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;

 

DZIAŁ VII - REKLAMACJE

§7

 

1. W przypadku, gdy dostarczony przez Sprzedawcę produkt posiada wady, Kupujący mają prawo złożenia reklamacji;

2. Reklamacje należy składać:

a) w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres Sprzedawcy;

b) ustnie

c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@konopna-farmacja.com

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email), numer dokumentu zakupu, data wystawiania tego dokumentu.

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania;

 

DZIAŁ VIII - POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§8

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

• Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).

3. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Sprzedawca informuje, że podmiotem uprawnionym dla Kupującego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;

4. Ponadto Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawieranych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
Platforma znajduje się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.DZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 

1. karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.

3. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności zakłada troskę o ochronę danych osób korzystających z niniejszej strony.

Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane z zachowaniem środków bezpieczeństwa odpowiadających wymogom stawianym przez obowiązujące prawo. Podane nam dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby serwisu https://konopna-farmacja.com, aby świadczyć państwu usługi na najwyższym poziomie. Gwarantujemy wszystkim klientom prawo wglądu do przekazanych przez nich danych osobowych oraz możliwość ich weryfikacji. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Nie będą one ujawniane innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych", a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ochronie podlegają wszystkie dane użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, które pozyskiwane są wyłącznie dla wykonywania czynności związanych z umożliwieniem państwu pełnego wykorzystania naszego serwisu. Ochrona danych osobowych dotyczy również wykorzystywania narzędzi internetowych, takich jak formularze interaktywne, korespondencja e-mail, newslettery itp. Dla zapewnienia pełniejszego bezpieczeństwa danych osobowych nasz serwis wymaga każdorazowego zalogowania się - dzięki temu uzyskują państwo dostęp do wielu udogodnień wynikających z zastosowania sieci komputerowej zamiast tradycyjnych form kontaktu.

 


POLITYKA PLIKÓW COOKIES


1. Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Kupującego oraz wykorzystywanie cookies przez Sprzedawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedającego cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

2. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Kupującego podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu przez Sprzedawcę, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

c) utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

d) dostarczania Kupującemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

5. W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu


c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu

d) funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Kupujący może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Sprzedawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl